b7

Jag har genomgått gruppledarutbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gällande stresshantering och erbjuder kurs tillsammans med kollega, som ges vid fyra tillfällen. Varje kurstillfälle är tre timmar (totalt 12 timmar) och träffarna är oftast varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 15 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Målgruppen är främst unga vuxna (16–28 år) eller vuxna och programmet syftar till att förebygga/behandla psykisk ohälsa och stress.

 

ATT HANTERA STRESS OCH FRÄMJA HÄLSA

Lev livet fullt ut

act

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Det är en forskningsbaserad terapi som syftar till att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv – och att samtidigt acceptera den smärta som är en oundviklig del av att vara levande. ACT syftar också till att öka den psykologiska flexibiliteten hos individen. Det innebär att lära sig handskas med, acceptera och förhålla sig till olika slags känslor och tankar som dyker upp samtidigt som man strävar efter det man helst vill göra i livet. Målet för ACT är att medvetet leva i allt högre grad enligt sina värderingar för att öka sin livskvalitet.